מתחיל עבודה חדשה ?

מתחיל עבודה חדשה ?

הכר את זכויות העובד


מתחילים לעבוד ?
מתחילים עבודה חדשה ? למעסיק חובות מצד אחד ולעובד זכויות מן הצד השני וחשוב להכיר
את גבולות הגזרה של כל אחד.

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, חלה חובה על כל מעסיק לבטח את העובד שלו בביטוח
פנסיוני הכולל כיסוי למקרה מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה.

אבל את התוכנית הפנסיונית זכותו של העובד לבחור. העובד זכאי לבחור אם החיסכון הפנסיוני
יבוצע לטובתו ב
קרן פנסיה, בקופת גמל או בביטוח מנהלים.

קרן פנסיה במסגרתה צוברים כספים לשם קבלת קצבה לאחר הפרישה מעבודה וכוללת כיסוי למקרה
מוות וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.

קופת גמל ופוליסת ביטוח המאפשרות צבירת כספים לגיל הפרישה, אליהן ניתן לצרף כיסויים
ביטוחים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה, על פי בחירת והחלטת החוסך המבוטח.

מעסיק של עובד שכיר, אשר בחר לחסוך במסגרת קופת גמל או ביטוח מנהלים נדרש לרכוש גם כיסוי
לאובדן כושר עבודה עבור העובד ואם העובד ירצה גם ביטוח למקרה מוות ירכוש אותו
העובד בנפרד על חשבונו.

ולא רק זה. העובד זכאי לבחור את החברה שבה ינוהלו כספיו, העובד בוחר את קרן הפנסיה המנוהלת ע"י חברה זו או
אחרת, בוחר את קופת הגמל המנוהלת ע"י חברה מסוימת או את ביטוח המנהלים המנוהל
ע"י חברת ביטוח, על פי העדפותיו שלו.

יתרה מכך, ההסדר החוקי קובע באופן מפורש שזכותו של העובד לבחור את סוכן הביטוח שעימו
הוא יתקשר לשם קבלת שירותים בתחום החיסכון הפנסיוני.

היה ועובד במקום עבודה חדש לא ינצל את זכות הבחירה שלו, לא יבחר את החברה שתנהל את
החיסכון הפנסיוני שלו ואת התוכנית בה יופקדו הכספים, נדרש המעסיק לפעול לשם הפקדת 
הכספים לקרן פנסיה "ברירת מחדל".

קרן פנסיה אחת מתוך ארבעה, שנבחרו על ידי משרד האוצר להיות קרן ברירת מחדל עבור עובדים
שלא בוחרים באופן אקטיבי את התוכנית הפנסיונית להפקדת הכספים באופן שוטף מן השכר.

מאז חודש אפריל 2022 קרנות פנסיה ברירת מחדל הן אלו המנוהלות ע"י אינפיניטי, אלטשולר
שחם, מיטב ומור.

המועד להתחלת ההפקדות לפנסיה של העובד כמו גם שיעורי ההפקדה, מעוגנים בדרך כלל בהסכם
העבודה בין העובד למעסיק ובכל מקרה, ההפקדות יחלו לא מאוחר מחלוף 6 חודשים מן
המועד בו החל העובד לעבוד במקום העבודה החדש.

היה והעובד מבוטח בתוכנית פנסיונית עוד בטרם תחילת עבודתו החדשה יבוצעו הפקדות בידי
המעסיק החדש תוך 3 חודשים ממועד תחילת העבודה ולא יאוחר מתום השנה, רטרואקטיבית למועד
תחילת העבודה.

שיעורי ההפקדה לתוכנית פנסיונית לא יפחתו בכל מקרה משיעור של 6% על חשבון העובד, 6.5% על
חשבון המעסיק לחלק התגמולים ו – 6% על חשבון המעסיק לחלק הפיצויים.

העובד יכול לבחור להגדיל את חלקו מ – 6% ל- 7%. אין הדבר מצריך אישור של המעסיק וזה יידרש
לנכות משכרו של העובד בהתאם ויעביר את הכספים לתוכנית הפנסיונית של העובד.

זכאי המעסיק להפקיד על חשבון פיצויים 8.3% ולא להסתפק ב -6% וקיימת אפשרות שהעובד
והמעסיק יסכימו שהפקדת המעסיק לחלק התגמולים תהיה 7.5% ולא רק 6.5%.

לא אחת מתבקש העובד, על ידי המעסיק, במועד חתימת הסכם העבודה לחתום על סעיף 14.

סעיף 14 הוא חלק מחוק פיצוי פיטורים, אשר קובע שפיצויים אשר הופקדו לתוכנית חיסכון
פנסיונית על שם העובד, יבואו במקום הפיצויים שנדרש מעסיק לשלם לעובד בעת סיום
עבודה.

היה והעובד והמעסיק חותמים על סעיף 14, מפקיד המעסיק מידי חודש לתוכנית הפנסיונית של
העובד 8.3% משכרו ואלו שייכים לעובד (ישוחררו עם סיום עבודה) ואין המעסיק נדרש
לשלם סכומי פיצויים נוספים בעת סיום עבודה, לפי השכר האחרון כפול מספר שנות עבודה.

איציק אסטרייכר

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 

 

מה היה לנו עד עכשיו?